Willem Tanis

Leider, inspirator, docent, visionair
helicopterview, no nonsense, humor, scherp

Over Willem Tanis

Willem Tanis werd geboren op 15 januari 1951 te Dirksland. Na zijn schoolperiode begon hij zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee op 16 juli 1969.
In 1974 ging hij over naar de Koninklijke Landmacht alwaar hij na zijn opleiding als groepscommandant werd geplaatst bij het 45 Pantserinfanteriebataljon in Steenwijk. Bij dat bataljon vervulde functies als Opvolgend pelotonscommandant, Compagniessergeant-majoor en S2 toegevoegd en werd hem het Erekoord in rood uitgereikt.
In 1986 werd hij een jaar voorbevorderd in de rang van sergeant-majoor en overgeplaatst naar het Opleidingscentrum Infanterie als Klassencommandant Wapen technische Opleiding Infanterie om aansluitend weer terug te keren naar het Legerkorps in de functie van Compagniessergeant-majoor bij de Stafcompagnie van 43 Gemechaniseerde Brigade.
Vanuit deze functie werd hij als eerste Nederlandse Onderofficier door de toenmalige Bevelhebber Luitenant-generaal Wilmink in de gelegenheid gesteld om als eerste Nederlandse Onderofficier een opleiding te volgen aan de United States Sergeant-Major Academy in El Paso Texas USA.
Na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten presenteerde hij zijn evaluatieverslag aan de Landmachtstaf en gaf hij een eerste aanzet aan de twee begrippen:"De Onderofficier naast de Commandant en Onderofficieren leiden Onderofficieren op". Aansluitend werd hij aangesteld als Bataljonsadjudant op de Koninklijke Militaire Academie in Breda.
Hierna volgde een buitenlandse plaatsing bij het Supreme Headquaters Power Europe (SHAPE) in de staf van de Nationale Militaire Vertegenwoordiger bij de NAVO in de functie van Adjudant Operaties Tevens vervulde hij de functie van Chairman Senior Non Commissioned Officer van des betreffende NAVO-landen.
Op 8 mei 1998 werd hij door de toenmalige Bevelhebber der Landstrijdkrachten, de Luitenant-generaal M. Schouten, aangesteld als de eerste Landmachtadjudant. In deze functie heeft hij zich, gezamenlijk met een aantal collega's ingezet voor de positie van de onderofficier in de Koninklijke Landmacht hetgeen uiteindelijk resulteerde in feit dat de positie op alle niveaus weer op zijn juiste waarde werd ingeschat. Als dank voor zijn bijdrage aan deze ontwikkeling werd drie jaar later bij zijn functie overdracht op de Koninklijke Militaire School in Weert een gedenkteken onthuld met het volgende opschrift:"Adjudant Tanis : Leider, Vakman en Instructeur".

Vervolg

In september 2001 volgde hij de Adjudant R.E.V. Clausen op als Krijgsmachtadjudant. Tijdens de uitvoering van deze functie legde hij een groot aantal werkbezoeken af in bij de Vredesmissies in Bosnië, Irak, Afghanistan. Door de aldaar opgedane operationele ervaring was hij een belangrijk adviseur voor de Minister van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten. Gezamenlijk met de krijgsmachtdeeladjudanten ontwikkelde hij het beleidsdocument "De Beleidsvisie van de onderofficier in de Nederlandse Krijgsmacht. Dit document werd door de Commandant der Strijdkrachten met een handtekening bekrachtigd en geldt tot heden ten dage als de richtlijn met betrekking tot de rol en positie van de onderofficier in de Nederlandse krijgsmacht. Op verzoek van een aantal nieuwe NAVO landen is het document in het Engels vertaald en wordt gebruikt voor het opzetten van een de aldaar nieuwe Defensie structuren.
Op 8 april 2006 gaf hij in het bijzijn van een groot aantal collega's en ruime vertegenwoordiging van de politieke en militaire top zijn functie over aan de Adjudant F.J.P. Nieuwenhuis van de Koninklijke Marine. Tijdens deze plechtigheid werd hij voor zijn verdienste voor het onderofficierscorps benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de zwaarden. De bijbehorende versierselen werden persoonlijk uitgereikt door de toenmalig Minister van Defensie H.J.G. Kamp.
Op 3 mei 2006 werd hij als eerste niet Amerikaan vereerd met een plaats in de "Hall of Honour" van deUnited States Sergeants Major Academy in El Paso Texas USA voor zijn belangrijke bijdrage aan de verbetering van de rol en positie van zijn collegae buitenlandse onderofficieren.

Willem Tanis verliet de militaire dienst in 2007. Sindsdien is hij directeur van Tanis Leadership.
Willem Tanis is getrouwd met zijn vrouw Joke. Samen hebben zij twee dochters Annemieke en Marije.